Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį teisinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, teismų praktika, gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administravimo subjektų veiklą;

- gerai išmanyti administracinių bylų teiseną bei civilinį procesą;

- gerai išmanyti raštvedybos organizavimo bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ir kitomis programomis;

- mokėti atlikti savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisinį įvertinimą;

- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus;

- gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- tikrina, ar Telšių apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui projektą, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį;

- nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio projektą dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį;

- iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalis) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo administraciniam teismui projektą dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį;

- tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

- rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

- savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

- savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

- Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

- Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Telšių apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;

- rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų projektus ir užtikrina jų savalaikį pateikimą;

- kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;

- Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

- konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus teisiniais klausimais;

- seka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus, naujų priėmimą, informuoja apie juos Vyriausybės atstovą bei teikia pasiūlymus teisės aktų pakeitimams parengti;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

- padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai;

- tvarko Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybos interneto svetainę, atsako už informacijos skelbimą svetainėje;

- pavaduoja kitą patarėją jam nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės metu, ir kt.);

- vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės atstovo pavedimus tarnybos kompetencijos klausimais.