Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas);

turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, teismų praktika, gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administravimo subjektų veiklą;

gerai išmanyti raštvedybos organizavimo bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ir kitomis programomis;

mokėti atlikti savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisinį įvertinimą;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus;

gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

tikrina, ar Telšių apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

tikrina Telšių apskrities savivaldybių kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja Telšių apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;

nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo pareiškimo administraciniam teismui projektą, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį;

nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio projektą dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį;

iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalis) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo administraciniam teismui projektą dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį;

savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;

savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų projektus ir užtikrina jų savalaikį pateikimą;

Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

kontroliuoja Vyriausybės atstovo išleistų teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą, teikia informaciją apie tai Vyriausybės atstovui;

Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;

konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus teisiniais klausimais;

seka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus, naujų priėmimą, informuoja apie juos Vyriausybės atstovą;

pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

registruoja Vyriausybės atstovo tarnyboje gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia paruoštus raštus adresatams;

kontroliuoja gautų dokumentų užduočių vykdymo terminus; 

kontroliuoja, kad savivaldybių institucijų priimti teisės aktai ir atsakymai į Vyriausybės atstovo paklausimus būtų pateikiami laiku;

rengia tarnybos tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų projektus;

tvarko buhalterinius dokumentus, pildo tarnybos valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

padeda Vyriausybės atstovui organizuoti Tarnybos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų vertinimą, atlieka kita personalo valdymo funkcijas;

padeda Vyriausybės atstovui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos  valstybės tarnautojų metinių mokymų planų ir ataskaitų prioritetus, organizuoja mokymo planų įgyvendinimą;

rengia dokumentacijos planą, sudaro ir tvarko dokumentų bylas, veda jų apskaitą, ruošia tarnybos dokumentų bylas perdavimui į archyvą, dirba su elektronine archyvo informacine sistema (EAIS);

kartą per ketvirtį rengia ir teikia tarnybos savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymo ataskaitą;

kartą per pusmetį rengia ir teikia informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą už praėjusį pusmetį;

rengia dokumentus susijusius su įstaigos turto administravimu, vykdo menkaverčio turto apskaitą, jo nurašymą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja įstaigos turto inventorizavimą; 

atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą tarnyboje; 

pavaduoja kitą Vyriausybės atstovą Telšių apskrityje patarėją nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės metu, ir kt.);

vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu ar Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimu.